0
Zdrowie 8, Łódź
510 430 771

Regulamin

§1
Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem online.restauracjanazdrowie.pl jest OZDOBA I SYN S.C., 94-302 Łódź, ul. Zdrowie 8, NIP: 947-198-30-76
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki klientów i sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Nazwa sklepu internetowego online.restauracjanazdrowie.pl, jego koncepcja, wygląd, logo, znaki towarowe oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.
 5. Definicje:
  a) Sprzedawca - firma OZDOBA I SYN S.C., 94-302 Łódź, ul. Zdrowie 8, NIP: 947-198-30-76
  b) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do           składania ofert na zakup produktów w sklepie internetowym online.restauracjanazdrowie.pl
  c) Serwis internetowy - sklep internetowy umieszczony pod adresem online.restauracjanazdrowie.pl

§2
Warunki sprzedaży

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu internetowego jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet i programem umożliwiającym przeglądanie treści internetowych, akceptacja plików cookie oraz posiadanie poczty e-mail.
 2. Minimalne zamównienia poprzez Serwis to 50 zł. 
 3. Prezentacja produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i może ulec zmianie. Prezentowane produkty są ograniczone ilościowo, a informacja o ich ilości ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.
 4. Realizacja zamówień dokonywana jest w kolejności ich składania, aż do wyczerpania zapasów produktu.
 5. Serwis internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów przez niezalogowanego lub zalogowanego Klienta.
 6. Aby złożyć zamówienie, Klient:
  a) musi wybrać zaprezentowany produkt
  b) przejść do Koszyka
  c) wybrać formę płatności i dostawy
  d) podać dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe.
  e) potwierdzić złożenie zamówienia.
 7. Po wykonaniu powyższych kroków, Klient w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji lub e-mail z informacją o odrzuceniu zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności produktu, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta niezwłoczenie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Klient mógł nabyć zamówione produkty.
 10. Płatność za zamówione produkty następuje szybkim przelewem bankowym na rachunek bankowy poprzez system Pay-U Sprzedawcy lub kartą płatniczą w chwili dostawy, lub gotówką. 
 11. Ceny prezentowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 12. Klient wraz z zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT.
 13. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć to w momencie zkupu, oraz podać dane do faktury (pełną nazwę firmy, adres, NIP).
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen prezentowanych produktów.
 15. Sprzedawca zastrzega, że do momentu otrzymania zapłaty, produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub warunków niniejszego Regulaminu.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z podania przez Klienta podczas składania zamówienia nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzach.

§3
Dane osobowe

 1. Sprzedawca, który jest administratorem danych osobowych, przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Więcej informacji o ochronie danych osobowych dostępnych jest w zakładce "Polityka prywatności".

§4
Płatność i dostawa

 1. Klient może dokonać płatności za zamówiony produkt:
  a) szybkim przelewem internetowym PayU
  b) gotówką lub kartą przy odbiorze
 2. Koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa Klient.
 3. Koszt dostawy wynosi:
  a) w odległości do 5km od Restauracji, 0 zł

  b) w przypaku zamównienia w odlgłości powyżej 5 km od Resturacji, 15 zł
 4. W przypadku wybrania opcji przedpłaty, dostawa zamówionych produktów następuje po otrzymaniu pełnej wpłaty za zamówienie.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 godzin i jest uzależniony od potwierdzenia wpłynięcia     płatności na konto Sprzedawcy oraz kolejki oczekujących na dostawę. 
 6. Czas dostawy produktów wynosi max. 2 godziny godziny.
 7. Wysyłka zamówionych produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Polski.

§5
Reklamacja

 1. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.).
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail restauracja@restauracjanazdrowie.pl lub listownie OZDOBA I SYN S.C., 94-302 Łódź, ul. Zdrowie 8, NIP: 947-198-30-76.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego zostało złożone zamówienie, numer zamówienia oraz opis zastrzeżeń.
 4. Do odsyłanego produktu należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia.
 5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 7dni od daty dostarczenia produktu.

§6
Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostawy zamówionego produktu.
 2. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na adres: OZDOBA I SYN S.C., 94-302 Łódź, Zdrowie 8, NIP: 947-198-30-76
 3. Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Wraz z zakupionym towarem powinien być odesłany także dokument potwierdzający zakup.
 4. Produkt odesłany Sprzedawcy musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia produktów wykonanych według specyfikacji konsumenta.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni od otrzymania produktu z powrotem.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Klient, przed dokonaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.online.restauracjanazdrowie.pl/regulamin/
 3. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2020 roku.